Heroizam u likovima Narodnih heroja: potrošeni simbolički kapital naroda Jugoslavije?

Ivana Lučić-Todosić

Apstrakt: Društveno konstruisani, institucionalno izabrani Narodni heroji Jugoslavije, povezali su najpre u koherentnu celinu narative o Drugom svetskom ratu u Jugoslaviji, da bi kroz kasnije upotrebe obeležili prostorno i simbolički svet u kome su živeli, kretali se i radili stanovnici Jugoslavije. Mrtvi i živi i narodni heroji, kao nosioci najviših vrednosti, predstavljali su simbolički kapital koji je izvršio uticaj na formiranje kolektivnih identiteta dvadeset miliona Jugoslovena. Preko kanonizovanih herojskih biografija otkrivaju se paradigmatični obrasci i vrednosti na kojima su nastali herojski likovi. Rad razmatra heroizam narodnih heroja kao simbolički kapital koji su baštinili narodi Jugoslavije. Cilj je da bio da se utvrdi struktura ovog herojskog modela i otkriju sličnosti i razlike između univerzalnih herojskih vrednosti, herojske paradigme Homo Dinaricusa i heroizma narodnih heroja. Kao eksponenti herojske relevantnosti istorijskog trenutka narodni heroji otkrivaju empirijsku i ontološku stranu svog heroizma.

Ključne reči: heroizam, narodni heroji, Jugoslavija, biografija, figure sećanja, simbolički kapital

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2019, no. 4 (4), pp. 1221-1246