A tentative attempt to estimate the systemic number of the Late Neolithic Vinča culture figurines

Marko Porčić

Apstrakt: POKUŠAJ OCENJIVANJA SISTEMSKOG BROJA KASNONEOLITSKIH VINČANSKIH FIGURINA Cilj ovog rada je da se oceni broj figurina koje su bile istovremeno u upotrebi u domaćinstvima kasnoneolitske vinčanske kulture. Broj akumuliranih figurina i kuća su uzeti kao empirijska osnova. S obzirom na kompleksnost dinamike života naselja, upotrebe figurina i formacionih procesa, količnik broja akumuliranih figurina i broja akumuliranih kuća predstavlja tek indirektan odraz sistemskog broja figurina. Ideja je da se dedukuje kakav bi bio odnos broja akumuliranih figurina prema broju akumuliranih kuća pod različitim pretpostavkama o dinamici upotrebe figurina. Imajući u vidu ogradu da je čitava analitička procedura veoma spekulativna i ne iscrpljuje sve mogućnosti upotrebe figurina, može se reći da rezultati ukazuju na to da oni modeli koji pretpostavljaju da je svako domaćinstvo imalo po jednu figurinu i da je njen životni vek bio jednak dužini trajanja ljudske generacije, predviđaju ishode koji su uporedivi sa onim što zapravo opažamo u arheološkom zapisu.

Ključne reči: : kasni neolit, vinčanska kultura, antropomorfne figurine, kuće

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2011, no. 6 (3), pp. 729-741