Sveska 2 2011

Гласник Етнографског института САНУ

Naučni članci

Тестаментално наслеђивање – само правна осмоза? (7-17)
Jadranka Đorđević-Crnobrnja
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Juvenile Marriages, Child-Brides and Infant Mortality Among Serbian Gypsies (27-44)
Jelena Čvorović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Imagining the Past, Creating Identity: the Case of the Bayash (45-59)
Annemarie Sorescu-Marinković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

“Nahni wa xfendik” 1 (We and the Others): Negotiation of multiple identities in the Maronite Community of Cyprus (61-76)
Maria Koumarianou
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Дискурзивно обликовање „других“: српска заједница југоисточног Косова у послератном контексту (77-87)
Sanja Zlatanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Discursive Construction of “Others”: The Serbian Community in Southeast Kosovo in the Post-War Context (88-97)
Sanja Zlatanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Политике и контраполитике идентитета и простора: случајеви са београдских улица након 2000. године (99-111)
Srđan Radović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Politics and Counter-Politics of Identity and Space: Several Cases from Belgrade’s Streets in the 2000s (112-123)
Srđan Radović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

„Неподношљива лакоћа“ (субверзије) национализма: естрадна тела у постсоцијалистичкој Србији (125-136)
Marijana Mitrović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

The “Unbearable Lightness” (of the Subversion) of Nationalism: Bodies on Estrada in Postsocialist Serbia (137-148)
Marijana Mitrović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Постсоцијалистичка трансформација и нови облици идентификације у друштву Србије (149-159)
Vesna Trifunović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Post-Socialist Transformation and New Forms of Identification in the Serbian Society (160-169)
Vesna Trifunović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Сведочанство времена – афоризам (171-179)
Milina Ivanović Barišić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

The Testimony of the Time – Aphorism (180-188)
Milina Ivanović Barišić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Језичке појаве у асиметричној институцијској интеракцији – случај Кол центра (189-197)
Aleksandra Šuvaković, Marija Koprivica Lelićanin
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Linguistic Aspects in Asymmetrical Institutional Interaction – Call Center Case (198-206)
Aleksandra Šuvaković, Marija Koprivica Lelićanin
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Жељинска ала. Резултати нових истраживања народних митолошких представа Жупе (207-218)
Ivica Todorović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Ala from Zeljin. Results of the Recent Research of Folk Mythology in Zupa (219-230)
Ivica Todorović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Darwinian Medicine and “Race”: a Note on Education (231-237)
Goran Štrkalj
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Миле Недељковић као истраживач друштвених, културних и етничких питања (239-246)
Branko Ćupurdija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Mile Nedeljković as a Social, Cultural and Ethnic Issues Researcher (247-254)
Branko Ćupurdija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Naučna polemika i prikazi

Употреба појма „култура“ у студијама савремене српске културне политике Др Весна Ђукић, Држава и култура: студије савремене културне политике, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Факултет драмских уметности, Београд 2010. (257-260)
Sonja Žakula
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Смрт, сузе, смех и моћ. Приказ књиге: Lada Stevanović, Laughing at the funeral: Gender and Anthropology in the Greek Funerary Rites, Посебна издања Етнографског института САНУ 69, Београд 2009. (261-264)
Aleksandra Pavićević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Marcin Lubaś, Różnowiercy. Współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsi. Studium z zakresu antropologii społeczno-kulturowej Zaklad Wydawniczy „Nomos“, Kraków, 2011, 1–361. (264-267)
Милош Луковић
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Hronika

Хроника научног скупа Етнолошко-антрополошког друштва Србије, Гуча 1–2. октобар 2010. (255-256)
Aleksandra Pavićević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik