Sveska 73 2009

Гласник Етнографског музеја

Научни радови

СОЦИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА У СЕЛИМА У ОКОЛИНИ ПИРОТА (13-64)
Miloš Matić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ГОДИШЊИ ОБИЧАЈИ У ПИРОТУ И ОКОЛИНИ (65-92)
Sofija Kostić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

АНАЛИЗА ПРОСТОРНОГ ПОНАШАЊА НА ПРИМЕРУ САХРАНЕ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА (93-113)
Tatjana Mikulić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА – ОДГОВОР ЕЛИТЕ НА ЖЕНСКО ПИТАЊЕ (115-132)
Jelena Savić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

„АМЕРИЧКИ ИДОЛ“, „ЈАРАНСКИ ПРИНЦИП“ И ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА У СРБИЈИ (133-156)
Ivan Kovačević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

МУЗЕЈИ И ТУРИЗАМ: НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ (157-177)
Marko Stojanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Стручни радови

НАТПИСИ НА НАРОДНОЈ НОШЊИ ИЗ ФОНДА ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА (179-216)
Vjera Medić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

КОЛЕКЦИЈА ПРТЕНИХ ЧАРШАВА У ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ У БЕОГРАДУ (217-242)
Aleksandra Trklja
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

КОЛЕКЦИЈА ЋИЛИМА У ЗБИРЦИ ТЕКСТИЛНОГ ПОКУЋСТВА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ВАЉЕВО (243-254)
Gordana Pajić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ЕТНОЛОГИЈА У МУЗЕЈУ ПОНИШАВЉА (255-265)
Saška Velkova
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ФУНКЦИЈА БРИТВЕ У НАРОДНОЈ ТРАДИЦИЈИ НА ПРИМЕРУ ПРЕДМЕТА ИЗ ЗБИРКЕ ЕТНОГРАФАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ (267-282)
Velizar Sekulić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ПОГРЕБНИ ОБИЧАЈИ И ВЕРОВАЊА МОСТАРСКИХ ХРВАТА (283-301)
Danka Višekruna
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ОБРОЧНИ КРСТОВИ У ОКОЛИНИ ДИМИТРОВГРАДА (303-310)
Vesna Nikolov
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТЕ И РАЗВОЈ У ЕТНОГРАФКОМ МУЗЕЈУ У БЕОГРАДУ (311-320)
Miloš Matić, Marko Stojanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Прикази и критике

Lidija Nikočević, Iz „Etnološkog mraka“, Austrijski etnološki tekstovi o Istri s kraja 19. i početka 20. stoljeća, Zavičajna naklada „Žakan Juri“, Pula 2008. (405-406)
Vesna Marjanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Museum and Society Vol. 7, No 1, 2, 3 (2009) (406-407)
Ildiko Erdei
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Хроника

ВУКОВИ САБОРИ (321-325)
Miodrag Maticki
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ЕТНОГРАФАФСКИ МАТЕРИЈАЛ ПОРЕКЛОМ ИЗ СРБИЈЕ У СЛОВЕНСКОМ ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ УЗЕЈУ У ЉУБЉАНИ (327-331)
Vesna Bižić-Omčikus
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

5th InASEA Conference “Migrations in, from, and to Southeastern Europe: Social Changes, Intercultural Communication, Transnational Ties”, Ankara, Turkey, 21-24 May 2009 (333-347)
Vesna Marjanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Конференци­ја „Why mu­seums and to whom – Mu­seum as forum and ac­tor – What is the role of mu­seums in contemporary society and what fu­tu­re ro­les can they play?“ (349-351)
Tatjana Mikulić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ОЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА СРБИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ (353-355)
Marko Stojanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

СЕМИНАР/ОКРУГЛИ СТО О ДОСТУПНОСТИ МУЗЕЈСКИХ ПРОГРАМА И САДРЖАЈА ЗА ОСОБЕ С ИНВАЛИДИТЕТОМ (357-359)
Miloš Matić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Научни скуп „Но­ве тенденци­је у музео­ло­ги­ји – стал­не по­ставке“ (361-366)
Tatjana Mikulić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Стручни скуп Савремена ет­но­графска музео­ло­ги­ја и презентантаци­ја (но­вих) иденти­тета (367-372)
Miloš Matić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Теренска истражи­вања (изазо­ви – резул­тати – при­мена) (373-375)
Marko Stojanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Извештај о студијској по­сети Бугарској (377-384)
Marina Cvetković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Теренско истраистражи­вање и прикупљањe грађе о наро­дој но­шњи Срба у Барањи (385-404)
Vera Šarac-Momčilović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

In memoriam

НАДА МИТИЋ 1925-2009 (419-422)
Jasna Bjeladinović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ЕДИТ ПЕТРОВИЋ 1959-2009 (423-424)
Senka Kovač
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Извештаји

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ XVIII МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА ЕТНОЛШКОГ ФИЛМА (409-417)
Saša Srećković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Реч уредника

Реч уредника (9-11)
Vesna Marjanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik